کوره ذوب

شرکت ذوب سرب ستاری آشتیان قم

شرکت ذوب سرب ستاری آشتیان قم

شرکت پتروپالایش گوهر قم

شرکت پتروپالایش گوهر قم

شرکت بهار مس رفسنجان زیر نظر مس سرچشمه​

شرکت بهار مس رفسنجان زیر نظر مس سرچشمه​

شرکت مس کاران جوان

شرکت مس کاران جوان

پروژه شهر پاریز کرمان

پروژه شهر پاریز کرمان

پروژه درنیکا فلز خمین

پروژه درنیکا فلز خمین

پروژه ریخته گری برادران میرزایی زنجان

پروژه ریخته گری برادران میرزایی زنجان

پروژه شرکت آرمان فلز زنگان

پروژه شرکت آرمان فلز زنگان