پروژه شهر پاریز کرمان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

پروژه شهر پاریز کرمان

ساخت کوره ذوب

مسئول پروژه

جناب آقای ایوبی