پروژه ریخته گری برادران میرزایی زنجان

slide-2feca5b

پروژه ریخته گری برادران میرزایی زنجان

ساخت کوره ذوب