شرکت مس کاران جوان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c

شرکت مس کاران جوان شهر بابک

کارفرما آقای ابراهیمی